×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

خروج از طرح تمام وقت جغرافیایی و صدور پروانه مطب اعضای هیات علمی

فرم صدور مدرک تخصص-فوق تخصص 

مرخصی بدون حقوق اعضای هیات علمی علوم پایه 

مرخصی بدون حقوق اعضای هیات علمی بالینی

مأموریت کاری اعضای هیات علمی علوم پایه

مأموریت آموزشی اعضای هیات علمی علوم پایه

مأموریت کاری اعضای هیات علمی بالینی

درخواست صدور پروانه مطب دندانپزشکان

درخواست تمدید پروانه مطب دندانپزشکان

درخواست صدور پروانه فنی داروخانه (اعضای هیات علمی)

درخواست تمدید پروانه فنی آزمایشگاه (تشخیص طبی)

فرم کمیته ترفیعات مراکز

فرم ترفیع علوم پایه

فرم ترفیع علوم بالینی

فرم 1 تقاضای مشارکت در طرح تمام وقت جغرافیایی

فرم 2 تقاضای مشارکت در طرح تمام وقت جغرافیایی

فرم ویژه مدرسین مدعو و کارشناسان

فرم ویژه گروه آموزشی

فرم اشتغالات علوم پایه

گزارش تدریس مدرسین مدعو دانشکده

فعالیت آموزشی گروه طب هسته ای

فعالیت آموزشی گروه طب فیزیکی و توانبخشی

فعالیت آموزشی گروه رادیولوژی

فعالیت آموزشی گروه رادیوتراپی - انکولوژی 

فعالیت آموزشی گروه جراحی عمومی

فعالیت آموزشی گروه پوست

فعالیت آموزشی گروه پاتولوژی

فعالیت آموزشی گروه بیهوشی

فعالیت آموزشی بخش (داخلی - عفونی - اطفال - بیماریهای مغز و اعصاب - داخلی قلب - روانپزشکی)

فرم های ارزشیابی علوم پایه

جدول ارزشیابی کمی (میزان درصد حضور اعضای هیات علمی بر اساس استاندارد)

ارزشیابی عضو هیات علمی بالینی جراحی توسط رئیس بخش بالینی

ارزشیابی عضو هیات علمی بالینی جراحی توسط دستیار 

ارزشیابی عضو هیات علمی توسط معاون آموزشی مرکز پزشکی

ارزشیابی عضو هیأت علمی بالینی داخلی توسط رئیس بخش بالینی

پرسشنامه اعضای هیات علمی توسط معاون آموزشی مرکز پزشکی

پرسشنامه اعضای هیات علمی بالینی داخلی توسط دستیار

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست