پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١ - 
1 2 3
 
منو اصلی
 
 

شرح وظایف هیات ممیزه

- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ارتقایمرتبه علمی اعضای هیات علمی به مراتب ، استادیاری ، دانشیاری و استادی و تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی –آزمایشی یا رسمی-قطعی

- ارزیابی کمیت وکیفیت وظایف آموزشی و پژوهشی اعضا هیات علمی متقاضی ارتقا مرتبه علمی وتبدیل وضعیت استخدامی

- رسیدگی به سایر مواردی که در آیین نامه اداری و استخدامی وهیات جذب اعضای هیات علمی به آن اشاره شده است.

 شرح وظایف دبیرخانه هیات ممیزه

 - دریافت پرونده و مدارک ارتقا اعضا هیات علمی ارسالی از سوی دانشکده ها و پژوهشکده ها  

- بررسی و تطبیق مدارک و مستندات ارائه شده  با مقررات و آئین نامه های موجود

- برنامه ریزی برای ارزیابی پروند ه های اعضای هیات علمی برای  طرح در جلسات کمیته های تخصصی و یا  هیات ممیزه دانشگاه

- تهیه دعوت نامه  و هماهنگی با اعضای کمیته های تخصصی و  اعضای هیات ممیزه جهت شرکت در جلسات

- تشکیل جلسات کمیته های تخصصی هیات ممیزه

- اعلام نتایج ارزیابی وضعیت علمی متقاضیان به هیات اجرائی جذب دانشگاه جهت استعلام صلاحیت عمومی متقاضیان

- تهیه  چکیده  کارنامه فعالیتهای آموزشی، پژوهشی ، درمانی  و اجرایی متقاضیان ارتقا جهت ارائه درجلسه هیات ممیزه

- تهیه صورتجلسات کمیته های تخصصی و هیات ممیزه

- اعلام نتایج  هیات ممیزه جهت اقدام وصدوراحکام ارتقا به مرکز امورهیات علمی

- ارسال نتایج ارتقا ء اعضا هیات علمی ومصوبات مورد نیاز به روابط عمومی دانشگاه

- مکاتبه با روسای دانشکده ها جهت اعلام نقائص پرونده ها ی دریافتی و درخواست تکمیل مدارک و مستندات

- آموزش به کارشناسان مستقردر دانشکده ها ،مراکز آموزشی و پژوهشکده ها ی تابعه

- حفظ و نگهداری سوابق پرونده های ارتقا اعضا هیات علمی بصورت فیزیکی و الکترونیکی

- پاسخگوئی بصورت حضوری وتلفنی به سوالات اعضا هیات علمی

- تغذیه پرتال دبیرخانه به منظور اطلاع رسانی به اعضای هیات علمی و پاسخگوئی به آنان

 شرح وظایف دبیرهیات ممیزه

- پیشنهاد  برنامه و  راهکارهایی  برای  تسهیل و تسریع فرایند ارتقا، تبدیل وضعیت استخدامی  و محاسبه سوابق آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی  به رئیس و اعضای هیات ممیزه  جهت تایید و تصویب

- تعیین سیاست ها و راهبردها برای تسهیل امور و تسریع فرایندها در دبیرخانه با هماهنگی  معاون آموزشی دانشگاه،  رئیس مرکز امور هیات علمی  و سایر واحدهای ذیربط

- بررسی پیشنهادات واصله از سوی معاونت های مختلف دانشگاه در خصوص مفاد آئین نامه ارتقای اعضای هیات علمی و در صورت نیاز طرح در هیات ممیزه

- همکاری و هماهنگی با هیات ممیزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور اجرای آئین نامه و دستورالعملهای مربوط به اعضای هیات علمی

- استعلام اطلاعات مورد نیاز برای تکمیل اطلاعات پرونده متقاضیان ارتقای مرتبه از دستگاه ها و مراجع ذیربط

- تدوین دستور کار هیات ممیزه

- نظارت بر فعالیت کمیته های منتخب ارتقاء اعضا هیات علمی در دانشکده ها و پژوهشکده های تابعه

- رسیدگی به درخواست های اعضای هیات علمی در رابطه با سیر پرونده ارتقاء ایشان

- نظارت بر فعالیت و دانش کار دبیرخانه هیات ممیزه

شرح وظایف  کارشناس هیات ممیزه

 - نظارت برانجام صحیح و بموقع فرایندها در دبیرخانه

- بررسی کارشناسی  پرونده های ارتقا قبل از ارائه در جلسات کمیته های تخصصی

- آموزش کارشناسان  امور ارتقا اعضای هیات علمی در دبیرخانه ، دانشکده ها ، مراکز آموزشی و پژوهشکده های تابعه

- تهیه گزارشات ادواری و اخبار مستمر جهت ارائه به مسئولین ذیربط

- پاسخگویی به سوالات اعضا هیات علمی در رابطه با ارتقاء آنان ،آئین نامه ها و ضوابط و مرتبط با ارتقاء

- تهیه  پیشنویس کلیه مکاتبات دبیرخانه  صورتجلسات کمیته های تخصصی و هیات ممیزه

 شرح وظایف کارشناس هیات ممیزه

- تهیه محتوای پرتال هیات ممیزه

- پیگیری راه اندازی و ارتقای سامانه هیات ممیزه دانشگاه

- هماهنگی با اعضای کمیته های تخصصی و هیات ممیزه جهت شرکت در جلسات

- آماده سازی پرونده ارتقای هیات علمی جهت طرح در هیات ممیزه

- پاسخگوئی به اعضا هیات علمی در مورد پیگیری آنان از پرونده های ارتقای خود

 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.